لوله پلی اتیلن مخابراتی 66316660

 زمان القا اکسایش
زمان القا اکسایش به میزان مقاومت نسبی مواد در برابر تخریب ناشی از اکسایش اطلاق می گردد.به وسیله اندازه گیری گرمایی در فاصله زمانی بین قرارگرفتن نمونه تحت اتمسفر هوا یا اکسیژن در یک دمای معین در فشار اتمسفر و مشاهده شروع اکسایش گرمازا، زمان القاء اکسایش تعیین و برحسب دقیقه بیان می گردد.شروع اکسایش به صورت به شکل پیک گرمازا محاسبه می شود.
نمونه و ماده مرجع تحت گرماده ثابت در محیط گاز بی اثر(نیتروژن) قرارداده می شود.هنگامی که دما به حد معین رسید ، اتمسفر گاز بی اثر توسط اکسیژن با همان  سرعت جریان، جایگزین می شود. سپس، نمونه در دمای ثابت نگه داشته می شود تا پیک اکسایش روی نمودار مشخص شود.