مصرف لوله پلی اتیلن
مصرف لوله پلی اتیلن

 

 

قیمت لوله پلی اتیلن ارزان استاندارد کابلی

در فروشگاه پارس پایپ و این صفحه ما سعی میکنیم اخرین تغییرات قیمتی لوله های پلی اتیلن استاندارد و کابلی رو برای شما بروز بزاریم .

کوتاه و مفید در مورد تفاوتهای لوله های پلی اتیلن

لوله های استاندارد پلی اتیلن = تعت شرایط شرکت استالندارد تولید میشود و ملزم به یه سری قانون و قوائید خاص استاندارد میباشد و کیفیت خیلی مناسبی در بین لوله ها دارد

لوله های غیر استاندارد (کابلی)= لوله هایی هستن که از مواد بازیافتی تولید میشود . مناسب کابل کشی و غلاف لوله هستند. نسبت به لوله های استاندارد انعطاف پذیری خیلی کمتری دارند و از از نظ این مجموعه به هیچ عنوان منتاسب لوله کشی اب نمیباشد

لوله های غیر استاندارد آبرسانی = لوله هایی هستند که باز از مواد بازیافتی تولید میشوند انعطاف پذیری بیشتری نسبت به کابلی و مقاومت بهتری نسبت به کابلی دارند و مناسب کارهای کابل کشی  ابرسانی در حد فشار ضعیف را دارند ولی شامل ضمانت  نیستند .

 

قیمت لوله های پلی اتیلن استاندراد

Price 16APrice 10APrice 6APrice 4Aسایز لوله
 ریال                        54,900 ریال                        48,150  لوله 20
 ریال                       76,950 ریال                       64,800  لوله 25
 ریال                      122,400 ریال                        84,150  لوله 32
 ریال                      193,500 ریال                     132,750 ریال                     107,550 لوله 40
 ریال                      299,700 ریال                    203,850 ریال                     168,750 ریال                      141,300لوله 50
 ریال                     472,500 ریال                    324,450 ریال                      261,000 ریال                     222,300لوله 63
 ریال                     661,500 ریال                      459,000 ریال                    372,600 ریال                    303,750لوله 75
 ریال                      954,000 ریال                     657,000 ریال                      531,000 ریال                      440,100لوله 90
 ریال                  1,413,000 ریال                     976,500 ریال                     796,500 ریال                     657,000لوله 110
 ریال                 1,836,000 ریال                  1,242,000 ریال                   1,021,500 ریال                     846,000لوله 125
 ریال                  3,001,500 ریال                 2,034,000 ریال                 1,368,000 ریال                   1,089,000لوله 160
 ریال                 4,680,000 ریال                 3,172,500 ریال                   2,110,500 ریال                  1,728,000لوله 200
 ریال                 7,452,000 ریال                  5,060,000 ریال                3,358,000 ریال                2,723,200لوله 250
 ریال               12,032,000 ریال                 8,178,000 ریال                 5,452,000 ریال                 4,403,900لوله 315
 ریال               19,824,000 ریال               13,440,000 ریال                 8,928,000 ریال                 7,248,000لوله 400

قیمت لوله های پلی اتیلن آبرسانی

 

Price 16APrice 10APrice 6APrice 4Aسایز لوله
 ریال                        39,040 ریال                       34,240  لوله 20
 ریال                       54,720 ریال                       46,080  لوله 25
 ریال                       87,040 ریال                       59,840  لوله 32
 ریال                     137,600 ریال                        94,400 ریال                       76,480 لوله 40
 ریال                      213,120 ریال                     144,960 ریال                       120,000 ریال                     100,480لوله 50
 ریال                    336,000 ریال                     230,720 ریال                     185,600 ریال                    158,080لوله 63
 ریال                     470,400 ریال                    326,400 ریال                     264,960 ریال                     216,000لوله 75
 ریال                    678,400 ریال                     467,200 ریال                    377,600 ریال                    312,960لوله 90
 ریال                  1,004,800 ریال                     694,400 ریال                    566,400 ریال                   467,200لوله 110
 ریال                 1,305,600 ریال                    883,200 ریال                     726,400 ریال                     601,600لوله 125
 ریال                 2,134,400 ریال                 1,446,400 ریال                     972,800 ریال                   774,400لوله 160
 ریال                3,328,000 ریال                 2,256,000 ریال                  1,500,800 ریال                1,228,800لوله 200
 ریال                                   – ریال                                   – ریال                                   – ریال                                  –لوله 250
 ریال                                   – ریال                                   – ریال                                   – ریال                                  –لوله 315
 ریال                                   – ریال                                   – ریال                                   – ریال                                  –لوله 400

قیمت لوله پلی اتیلن کابلی

Price 16APrice 10APrice 6APrice 4Aقیمت/ریالسایز لوله
 ریال                       26,840 ریال                       23,540  220,000لوله 20
 ریال                       37,620 ریال                       31,680  220,000لوله 25
 ریال                       59,840 ریال                         41,140  220,000لوله 32
 ریال                        94,600 ریال                        64,900 ریال                       52,580 220,000لوله 40
 ریال                     146,520 ریال                        99,660 ریال                        82,500 ریال                        69,080220,000لوله 50
 ریال                      231,000 ریال                     158,620 ریال                      127,600 ریال                     108,680220,000لوله 63
 ریال                    323,400 ریال                     224,400 ریال                      182,160 ریال                     148,500220,000لوله 75
 ریال                    466,400 ریال                      321,200 ریال                     259,600 ریال                      215,160220,000لوله 90
 ریال                      690,800 ریال                    477,400 ریال                     389,400 ریال                      321,200220,000لوله 110
 ریال                     897,600 ریال                     607,200 ریال                      499,400 ریال                     413,600220,000لوله 125
 ریال                 1,467,400 ریال                      994,400 ریال                    668,800 ریال                    532,400220,000لوله 160
 ریال                 2,288,000 ریال                  1,551,000 ریال                  1,031,800 ریال                    844,800220,000لوله 200
 ریال                                   – ریال                                   – ریال                                   – ریال                                   –0لوله 250
 ریال                                   – ریال                                   – ریال                                   – ریال                                   –0لوله 315
 ریال                                   – ریال                                   – ریال                                   – ریال                                   –0لوله 400