کورکن آخر خط ,عینکی اتصالات قطره ای

کورکن آخر خط قطره ای
بست سیمی
آچاراتصالات قطره ای