فلنچ رزوه دار قطره ای

فلنچ رزوه ای سوراخ دار
فلنچ پلی اتیلن