آچاراتصالات قطره ای

آچاراتصالات قطره ای
مته دستی
میخ تثبیت لوله
سه راه نر , سه راه ماده قطره ای
زانو چپقی نر ماوه