پلی اتیلن لووله و کیفیت 66316660

 آزمون کیفیت لوله پلی اتیلن

استانداردهای مورد استفاده در مورد لوله پلی اتیلن به شرح زیر میباشند:

ISIRI استانداردهای
الف)رواداری قطرخارجی و ضخامت جداره لوله پلی اتیلن 1331ISIRI
ب)آئین نامه کاربرد و نصب لوله تحت فشار ترمو پلاستیک در زیر خاک 2002ISIRI
ج)روش های نمونه برداری و آزمون لوله پلی اتیلنISIRI2178