نمایندگی لوله های پلی اتیلن استاندارد 66316660

نمایندگی لوله های پلی اتیلن استاندارد 66316660

روش های آزمون:

نرخ جریان جرمی مذاب

نرخ جریان مذاب بر اساس استانداردهای مذکور در جدول قبل تعیین می شود. گرانول های پلی اتیلن مواد اولیه یا تهیه شده از سطح مقطع لوله داخل محفظه ی دستگاه قرار داده شده و آزموندر دمای 190 ͦ c  و تحت وزنه ی 5 کیلوگرمی انجام می شود. نتیجه ی آزمون حاصل میانگین 5 اندازه گیری جداگانه و در واحد g/10 min بیان می گردد.

درصد وزنی دوده
هدف از این آزمون تعیین درصد وزنی مقدار دوده ای است که به عنوان رنگدانه و محافظت کننده در برابر UV  استفاده می شود. دوده محافظت بسیار موثری را در برابر لوله د رمعرض آفتاب فراهم می کند. تاثیر و کارایی محافظت دوده به مقدار آن در محصول بستگی دارد.
ترموگرویمتری یک روش مناسب برای اندازه گیری کمّی مقدار دوده می‌باشد؛ که در این روش از یک کوره الکتریکی استفاده می شود.جهت اندازه گیری مقدار دوده باید که نمونه را در دمایی مشخص در داخل کوره حرارت داده شود و پس از طی شدن زمان معین ، برای خنک شدن نمونه و رسیدن به دمای اتاق باید که نمونه را در داخل دسیکاتور قرار داده شود و پس از خنک شدن با دقت 0.0001 گرم وزن شود.
مقدار دوده به کمک وزن کاهش یافته و به کمک معادله ی زیر محاسبه می شود:
درصد وزنیدوده = [(Mr – M0) / Ms] × 100
Mr: جرم باقی مانده پس از سوختن در محفظه احتراق تحت محیط نیتروژن
M0: جرم خاکستر
Ms: جرم اولیه نمونه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *