قیمت لوله های آبی کشاورزی 66316660

لوله upvc آبرسانی و مصارف کشاورزی
کاربرد آبرسانی لوله های پلی وینیل کلرید سخت (UPVC) شامل انتقال آب آشامیدنی، مصارف کشاورزی و سایر موارد است.
شماره استاندارد ملی مورداستفاده برای آبرسانی تحت فشار این لوله ها ISIRI 9117 است که در حال حاضر از نظر ویژگی های مکانیکی برای آب آشامیدنی، آبیاری تحت فشار و سایر موارد در آبرسانی تحت فشار قابل استفاده است.
برای انتقال آب آشامیدنی، لوله ها باید با ویژگی های ارائه شده توسط سازمان بهداشت که با توجه به استاندارد BS6920 نگاشته شده نیز مطابقت داشته باشند.