فروش اتصالات لوله پلی اتیلن کشاورزی66316660

ISO استانداردهای
الف( قطر اسمی و فشار اسمی لوله ترموپلاستیک161/1ISO
ب) رواداریهای قطر خارجی و ضخامت جداره لوله پلی اتیلن3607ISO