دریپر روی خط قطره ای

دریپر روی خط قطره ای

دریپر روی خط

دریپر روی خط قطره ای

دریپر روی خط وبین خط برای توزیع آب در فشار های مختلف استفاده می شود و بین 4 تا 8لیتر میزان آبدهی دارد
دربرخی مدل ها این میزان آبدهی قابل تنظیم میباشد

 

دریپر روی خط قطره ای
دریپر روی خط قطره ای
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای1
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای1
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای 2
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای2
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای 3
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای3
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای 4
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای4
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای 5
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای5
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای 6
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای 6
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای 7
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای 7
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای 8
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای8
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای 9
کاتالوگ دریپر روی خط قطره ای9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.