اتصالات پلی لوله اتیلن قیمت 66316660

اتصالات پلی لوله اتیلن قیمت 66316660

  بازگشت حرارتی:
در این آزمون طول مشخصی از لوله را در محیطی با دمای مشخص برای مدت زمان معینی حرارت می دهند؛ پس از طی شدن زمان مورد نظر تغییر طول لوله(فاصله بین قسمت های علامت گذاری شده) را نسبت به قبل از حرارت دیدن ثبت می کنند و درصد تغییر طول را محاسبه می نمایند.
باید توجه داشت که ظاهر لوله نباید پس از حرارت دهی تغییر نماید.
درصد بازگشت طولی برای هر لوله با استفاده از رابطه ی زیر محاسبه می شود:
ɛ=[(L0 – L)/L0]×100

L0: فاصله بین علامت ها قبل از قراردادن نمونه در آون که در دمای ͦC 2±23 و برحسب میلی متر ثبت شده
L  : فاصله بین علامت ها پس از خارج شدن نمونه از آون که در دمای ͦC 2±23 و برحسب میلی متر ثبت شده
ɛ: میانگین عددی مقادیر بدست آمده برای سه نمونه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.