اتصالات پلی اتیلن سخت 66316660

استانداردهایDIN
الف) لوله پلی اتیلن سخت–تیپ 2 – ابعاد DIN 8074
ب) لوله پلی اتیلن سخت – تیپ 2 – آزمایش                                                                                        DIN 8075
ج) لوله پلی اتیلن سخت– تیپ 2 – ابعاد                                                                                         DIN 8076-3